ماشین سازی دز با نام تجاری فیلتر سازان سبز

اولین شرکت ایرانی دارای استاندارهای جهانی